UPDATE

Selasa, Mei 22, 2012

SOAL UKK Bahasa jawa Kelas X


I.                    
Wacanan 1 kanggo 1-2
Gatena pacelaton ing ngisor iki!
Pak Giman        : kang Tugi ko sajake kesusu, selak tindhak ngendi?
Pak Tugi            : Ah, ya ngeneh iki man, wong ora nduwe gawean.
Pak Giman        : Njenengan ki nyindir yoh kang?, peyek ya peyek ning aja diremat-remet ta!, ngenyek ya ngenyek ning aja kebangetan.
Pak Tugi            : Lho njengen kwi ora keliru tampa ta, aku ora ngenyek man. Aku kuwi nduwe saguh karo karo waryo mbenerke gendhenge, nanging garapanku during rampung. Ya pungksane kripik gedhang kripik tela, sithik endhang waton rata.
Pak Giman        : O..ngonoh toh?, ya kaya ngonoh iku kang diarani brambang sigiran lima.
Pak Tugi            : Kersamu?
Pak Giman        : Berjuang labuh sesame. Nanging sejatine rambut sithik kakeyan tuma.
Pak Tugi            : Cethane piye?
Pak Giman        : Direwangi senggut mung gole sega.
Pak Tugi            : Ah… njengengan iki
Pak Giman        : Ya wis ya gi, dek nerusake lakune?
Pak Tugi            : Mangga-mangga Kang, nderekake sugeng.

1.      Sing dadi rembugan Pak tugi lan Pak Giman yaiku?
a.       Wong kang ora nduwe  pagawean.
b.      Pagawean kang angel anggone diramupuangake.
c.       Wong kang sulaya.
d.      Pak tugi sing ora nduwe gawean.
e.       Pocapane wong kang kakeyan pagawean.
2.      Kalebu tembung apa ukara “peyek ya peyek aja diremet-remet ta!, ngenyek ya ngenyek ning aja kebangetan” iku?
a.       Saroja.
b.      Parikan.
c.       Wangsalan.
d.      Satata basa.
e.       Camboran.

Wacan 3 kanggo 4

MUS MESTHINE
Wus mesthine
Gusti Allah ora salah nulis sekenario
Lakon-lakon kang padha playon
Angoyak samubarang wektu

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekanario
Lakon-lakon kang padha ngadeg,
Anyangga abote urip nang donya!

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekenario
Lakon-lakon kang padha ngglundung,
Ngiteri jagat golek upa!

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekenario,
Lakon-lakon kang padha nyenyadong,
Nyuwun panduming pangajiwa…
Nganti tumekane titi wanci
Lakon-lakon kang padha dadyan layon
3.      Apa  tegese tembung “sekenario” tembung ing geguritan MUS MESTHINE  iku?
a.       Rekayasa.
b.      Takdir gusti alloh .
c.       Dalan carita.
d.      Aboting urip.
e.       Pengarang carita.
4.      Apa maknane ukara kang kacetak miring teks ing duwur iku?
a.       Rekasaning urip ning alam dunya iki.
b.      Golek pagawean kang ora ana kang kepenak.
c.       Manungsa kang makarkya kanggo nyambung urip.
d.      Nadyan angel nanging tetep usaha kanthi tekun.
e.       Sapa sing tekun kanthi ateteken mesthi bakal tekan.

            Grobogan- Warga sedadi kec.Panawangan Grobogan. Sabtu, (14/12) nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik. Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen. Tradisi iki dewe digelar setaun sepisan ning sasi apit lan saiki digelar ning omahe kades. Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur. Godong jati iki njur diisi dawet lan diguwang menduwor nggo tondo warga njaluk udan. Sakwise kui kepala desa lan pamong desa bakal ngubengi omahe kades nggowo pacul lan pecut sing nandani menawa omah kadesa kudu dijogo ben kehindar seko bahaya lan penyakit. Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga.

5.      Ukara pawarata ing nginggil punika ingkang nedahaken unsur what pundi?
A.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen.
B.     Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom   sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur.
C.     nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik
D.    Warga sedadi.
E.     Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga.
6.       Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur why?
A.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen
B.     Warga sedadi.
C.     Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike     marang warga.
D.    nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik.
E.     kec.Panawangan Grobogan
7.      Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur how yaiku...
A.    Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur.
B.     Godong jati iki njur diisi dawet lan diguwang menduwor nggo tondo warga njaluk udan.
C.     Sakwise kui kepala desa lan pamong desa bakal ngubengi omahe kades nggowo pacul lan pecut sing nandani menawa omah kadesa kudu dijogo ben kehindar seko bahaya lan penyakit.
D.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen.
E.     Warga sedadi kec.Panawangan Grobogan. Sabtu, (14/12)
8.      Nalika ana salah sawijining murid telpon marang gurune kanggo nyuwun ijin ora  mlebu sekolah kudu migunaake basa kang  bener. Basa kang trep digunaake yaiku ...
       a. ngoko lugu                        c. ngoko alus                   e. basa manca
       b. basa krama alus                 d. basa gaul
9.      Tembung ing ngisor iki kalebu tembung andahan yaiku ….
    a. tulung                 c. tinulung         e. talang
    b. taling                 d. tiling
10.   Tembung “ kanugrahan” menawa dirimbag dadi ….
    a. ka + anugrah + an         c. ka + nugrah + an     e. ka + n + ugrahan
    b. ka + nugraha + an         d. ka + nugraha
11.      A : “Halo …”
    B : “Halo, sugeng sonten, Pak!”
    A : “Inggih, sugeng sonten “
    B : “…. Pak Karjo? “
    A : “Inggih leres.”
    Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telepon ana ing dhuwur yaiku …
    a. Punapa kula saged kepanggih kaliyan Pak Karjo     d. Niki sinten nggih
    b. Wonten punapa Pak Karjo?                                       e. Kula piyambak
    c. Punapa leres menika dalemipun Pak Karjo?
12.  Salam pambuka kang bisa digunaake nalika telpon, kajaba ….
    a. halo                          c. sugeng enjing                      e. Assalamualaikum
    b. sugeng dalu             d. sugeng pitepangan  
13.  Omongan wong tunggal sajroning sandiwara iku diarani ….
    a. prolog    c. monolog         e. setting
    b. dialog    d. bloking
14.   .....................yaiku paraga sing nabuh gamelan anut larasing gendhing.
   a. sinden             c. Dhalang        e. Waranggana
   b. Pangrawit          d. Anoman
15.   Cacahing baris wonten ing tembang macapat yaiku…..
   a. Guru wilangan             c. Guru gatra         e. Guru wilangan
   b. Guru wyanjana             d. Guru Vokal
16.  Guru wilangan yaiku ….
  a. Caching bait saben tembang     d. Cacahing huruf
  b. Cacahing Wanda saben larik     e. Cacahing tembang
  c. Huruf vocal     
17.  Sing ora klebu wara-wara yaiku ......
A.    Iklan                                    D.  Posyandu
B.    Sayembara                           E.  Pagelaran wayang
C.    Berita lelayu
18.  Guru yen di kirata basa yaiku digugu lan ditiru, tegese ……
A.    Dipercaya                            D.  Diguyu
B.    Diconto                                E.  Dicidral 
C.    Disenengi
19.  Aweh kabar, kadadean sing wes kelakon iku kasebut…
A.    Wara-wara                           D.  Pidato           
B.    Pawarta                                E. Pambage harjo
C.    Geguritan  
20.  Mas Bagus taseh mirengaken radio,punika kalebet kaprigelan (ketrampilan) basa ingkang…
A.    Nyemak                   D.  Micara
B.    Maos                        E.  Mahami
C.    Nyerat
21.   Paraga kangge mirengaken pawarta kasebu…
A.    Palaparan                             D.  Padaran
B.    Soca                                     E.  Asta
C.    Talingan
22.  Ingkang kalebet ing informasi, kecuali…
A.    Pawarta                    D.  Pidato 
B.    Cerkak                    E.  Layang(serat)
C.    Wara-wara
23.  (1) mesthi (2) tetulung (3) ingkang (4) tiyang (5) seneng (6) kancanipun (7) katah
Urutane nata tembung supados dados ukara sing leres yaiku…
A.    1,2,3,4,5,6,7                    D. 4,3,5,2,6,1,7
B.    4,5,6,7,1,2,3                    E.  4,3,2,1,5,6,7
C.    6,7,4,3,5,2,1
24.  Rak boten……. Inggih…… panjenengan?
+ weteng kula boten sakit
Pacelaton kasebut supados unggah-ungguhe kedah dipunjangkepi tembung…
A.    Gerah, soca                          D.  Gerah, palaparan               
B.    Gerah, padaran                    E.  Sakit, samparan
C.    Sakit, talingan   
25.  Tiyang nem kalih tiyang sepuh kedah ngangge basa ingkang….
A.    Ngoko                                  D.  Krama alus
B.    Ngoko lugu                          E.  Krama lugu
C.    Krama
26.  Ing driji manise rinnengga kalpika pepacangan, kanthi ing njero inisial jenengku.
Karya. Suparta brata
    tembung “ karya. Suparta brata” ing ngandhap penggalan cerkak punika kalebet ing…
A.    Titikanipun cerkak                           D.  Biografi pengarang cerkak
B.    Tokoh ing cerkak                             E.  Sudut pandang ing cerkak
C.    Asma pengarang cerkak
27.  Wayah sore, rumangsa sumpek ana ngomah, aku ngglindingake motorku mubeng- mubeng. Aku nuju supermarket anyar, sing ketara akeh pengunjunge.
Ukara ing nginggil punika kadapuk unsure ing cerkak yaiku…
A.    Latar lan Sudut pandang.                D.  Alur lan amanat
B.    Papan lan Tokoh                              E.  Papan lan sudut pandang
C.    Latar lan tokoh
28.  Biografi pengarang punika kalebet ing…
A.    Unsure ekstrinsik                             D.  Sudut pandang
B.    Unsure instrinsik                              E.  Sedaya leres
C.    Tokoh
29.  webiaikiademBzet\ ….
a. Wengi iki peteng banget    c. Mau bengi adhem        e. Adheme banget
b. Wengi iki adhem anget     d. Wengi iki adhem banget
30.  Klambi menawi diganti aksara jawa dadi ….
a.
klmbi             c. lKmBi                e. kLmBi
b.
akLmbi             d. kelamBi
31.  Ditulung malah …., isine terusan paribasan iku aksara Jawane ….
a. 
mutu=            c. mntu=            e. menTu=
b.
gnTu=                d.bunTu=
32.   Kuburan kramat, yen ditulis aksara jawa ….
 a.
kuburn\ kermt\        
b.
kuburnK`mt\        
c.
kubu/rn\ krmat\
d.
kburn\ kermt\       
e.
kuburn k]mt\
33.  wiluje= rwuh
Yen ditulis latin yaiku ….
a. sugeng rawuh         c. wilujeng dawuh         e. wilujeng awuh
b. wilujeng rawuh         d. ageng rahayu
34.  Tanda kang gunane kanggo ngowahi aksara urip (vocal) dadi aksara mati (konsonan) diarani…
a. cecak             c. wigyan             e. adeg-adeg
b. layar             d. pangkon
35.  Aku maca Koran, yen ditulis jawa dadi ….
a.   
akuwac[korn\   
b.   
akudiwc [korn\   
c.   
akumc[korn\
d.   
[korn diwcaku    
e.       wcnenbuku aiku
36.  Cerita kang isine kadadeyane sawijining papan diarani……
a.       Fabel                                      d. Biografi
b.      Legenda                                 e. Sinopsis
c.       Mythe
37.  Adigang adigung adiguna iku tegese….
a.       Ngendel-ngendelake kekeutane,kaluhurane, lan kepinterane.
b.      Durung pinter sekolahane wis duwe pepenginan neko-neko.
c.       Sumadya maeka, nanging ethok-ethok aweh pambiyantu.
d.      Wong ndugal kumpulane mesthi karo wong ndugal.
e.       Prasasat wis tekan ing ngendi-endi panggonan.
38.  Ukara adhik ing tembung “Adhik dolanan motor-motoran”,
a.       Katerangan panggonan.
b.      Lesan.
c.       Wasesa
d.      Jejer
e.       Katerangan wayah
39.  Paribasan “gabah Sinawur”, tegese….
a.       Wong ora duwe padunungan maton.
b.      Wong kang ora duwe antepan lan nindakake pagawean kanthi sakepenake dhewe.
c.       Wong kang tansah tumindhak ugal-ugalan, nanging tansah nemu  slamet ora nate ketanggor utawa cilaka.
d.      Wong kang nyolong ingon-ingonane liyan kanthi pawadan mangani tandurane.
e.       Wong luhur kang tumindhak ora becik.
40.  Wiwit mau kok isih ngetung usuk. Cangkriman ngetung usuk maksude….
a.       Ngetung dhuwit.                   d. arep mbangun omah.
b.      Ngetung kayu.                                   e. arep ngunggahkake usuk
c.       Teturonan mlumah
41.  Pasangan tembung kang tegese padha yaiku….
a.       Mukjizat – musibah.                          d. Ombak – jisim.
b.      Keconggah – ngungun.                     e. samadya – setengah.
c.       Pangeram- eram- trajange.
42.  Cangkriman “sega sakepel dirubung tinggi” batangane yaiku….
a.       Jambu.                         c. Manggis.
b.      Salak.                          d. Palem.
c.       Jeruk.
43.  Ing ngisor iki kang kalebu tembung ancer-ancer yaiku….
a.       Esuk.                           c. ing.
b.      Awan.                         d. wayah.
c.       Sore.
44.  “Kebo lunga menyang kebonan” Manawa katulis jawa……..
a.       Äke[bomznKe[bonn¿,
b.      Äke[boluzmev=ke[bonn¿,
c.       Äspiluzmev=ke[bonn¿,
d.      Äkebluzmev=ke[bonn¿,
e.       Äspiluzmev=als¿,
45.  bpkNe[mBrwuhskk[nT/o
a.       Bapak nembe rawuh saka kantor
b.      Bapak lagi wae rawuh saka kantor
c.       Bapak lagi mau saka kantor
d.      Reni lagi wae rawuh saka kantor
e.       Reni lagi rawuh saka kantor
II. Isinen cecek ing ngisor kanthi bener.
46.  Sebutna 3 kang mbedakake tembang lan geguritan!
47.  Ukara ing ngisor iki benerna nganggo basa krama manut unggah-ungguh basa sing bener.
a.       Aku mulih saka sekolah, ora let suwe bapak teka saka kantor.
b.      Panjenengan tangi pukul pinten.
48.  Sebutna papat wae kang kawujud cerita rakyat (judule)!
49.  m/[konhm=ktSe[kolhjmHeneee[mHsuk¿,nlikm/tinitukusºbini=pºptnK=fiknCnim/[to[noafi[nk=cili[kF[wk¿
Salinen tulisan ing dhuwur iku kanggo latin!
50.  Apa kang diarani:
a.       Guru wilangan!
b.      Guru gatra!
c.       Guru lagu!

Tidak ada komentar: