UPDATE

Kamis, Mei 31, 2012

kisi2 UKK SMK


I.                    
Wacanan 1 kanggo 1-2
Gatena pacelaton ing ngisor iki!
Pak Giman        : kang Tugi ko sajake kesusu, selak tindhak ngendi?
Pak Tugi            : Ah, ya ngeneh iki man, wong ora nduwe gawean.
Pak Giman        : Njenengan ki nyindir yoh kang?, peyek ya peyek ning aja diremat-remet ta!, ngenyek ya ngenyek ning aja kebangetan.
Pak Tugi            : Lho njengen kwi ora keliru tampa ta, aku ora ngenyek man. Aku kuwi nduwe saguh karo karo waryo mbenerke gendhenge, nanging garapanku during rampung. Ya pungksane kripik gedhang kripik tela, sithik endhang waton rata.
Pak Giman        : O..ngonoh toh?, ya kaya ngonoh iku kang diarani brambang sigiran lima.
Pak Tugi            : Kersamu?
Pak Giman        : Berjuang labuh sesame. Nanging sejatine rambut sithik kakeyan tuma.
Pak Tugi            : Cethane piye?
Pak Giman        : Direwangi senggut mung gole sega.
Pak Tugi            : Ah… njengengan iki
Pak Giman        : Ya wis ya gi, dek nerusake lakune?
Pak Tugi            : Mangga-mangga Kang, nderekake sugeng.

1.      Sing dadi rembugan Pak tugi lan Pak Giman yaiku?
2.      Kalebu tembung apa ukara “peyek ya peyek aja diremet-remet ta!, ngenyek ya ngenyek ning aja kebangetan” iku?
Wacan 3 kanggo 4

MUS MESTHINE
Wus mesthine
Gusti Allah ora salah nulis sekenario
Lakon-lakon kang padha playon
Angoyak samubarang wektu

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekanario
Lakon-lakon kang padha ngadeg,
Anyangga abote urip nang donya!

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekenario
Lakon-lakon kang padha ngglundung,
Ngiteri jagat golek upa!

Wus mesthine,
Gusti Allah ora salah nulis sekenario,
Lakon-lakon kang padha nyenyadong,
Nyuwun panduming pangajiwa…
Nganti tumekane titi wanci
Lakon-lakon kang padha dadyan layon
3.      Apa  tegese tembung “sekenario” tembung ing geguritan MUS MESTHINE  iku?
4.      Apa maknane ukara kang kacetak miring teks ing duwur iku?

            Grobogan- Warga sedadi kec.Panawangan Grobogan. Sabtu, (14/12) nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik. Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen. Tradisi iki dewe digelar setaun sepisan ning sasi apit lan saiki digelar ning omahe kades. Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur. Godong jati iki njur diisi dawet lan diguwang menduwor nggo tondo warga njaluk udan. Sakwise kui kepala desa lan pamong desa bakal ngubengi omahe kades nggowo pacul lan pecut sing nandani menawa omah kadesa kudu dijogo ben kehindar seko bahaya lan penyakit. Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga.

5.      Ukara pawarata ing nginggil punika ingkang nedahaken unsur what pundi?
6.      Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur why?
7.      Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur how yaiku...
8.      Nalika ana salah sawijining murid telpon marang gurune kanggo nyuwun ijin ora  mlebu sekolah kudu migunaake basa kang  bener. Basa kang trep digunaake yaiku ...
9.      Tembung ing ngisor iki kalebu tembung andahan yaiku ….
10.   Tembung “ kanugrahan” menawa dirimbag dadi ….
11.      A : “Halo …”
    B : “Halo, sugeng sonten, Pak!”
    A : “Inggih, sugeng sonten “
    B : “…. Pak Karjo? “
    A : “Inggih leres.”
    Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telepon ana ing dhuwur yaiku …
12.  Salam pambuka kang bisa digunaake nalika telpon, kajaba ….
13.  Omongan wong tunggal sajroning sandiwara iku diarani ….
14.   .....................yaiku paraga sing nabuh gamelan anut larasing gendhing.
15.   Cacahing baris wonten ing tembang macapat yaiku…..
16.  Guru wilangan yaiku ….
17.  Sing ora klebu wara-wara yaiku ......
18.  Guru yen di kirata basa yaiku digugu lan ditiru, tegese ……
19.  Aweh kabar, kadadean sing wes kelakon iku kasebut…
20.  Mas Bagus taseh mirengaken radio,punika kalebet kaprigelan (ketrampilan) basa ingkang…
21.   Paraga kangge mirengaken pawarta kasebu…
22.  Ingkang kalebet ing informasi, kecuali…
23.  (1) mesthi (2) tetulung (3) ingkang (4) tiyang (5) seneng (6) kancanipun (7) katah
Urutane nata tembung supados dados ukara sing leres yaiku…
24.  Rak boten……. Inggih…… panjenengan?
+ weteng kula boten sakit
Pacelaton kasebut supados unggah-ungguhe kedah dipunjangkepi tembung…   
25.  Tiyang nem kalih tiyang sepuh kedah ngangge basa ingkang….
26.  Ing driji manise rinnengga kalpika pepacangan, kanthi ing njero inisial jenengku.
Karya. Suparta brata
    tembung “ karya. Suparta brata” ing ngandhap penggalan cerkak punika kalebet ing…
27.  Wayah sore, rumangsa sumpek ana ngomah, aku ngglindingake motorku mubeng- mubeng. Aku nuju supermarket anyar, sing ketara akeh pengunjunge.
Ukara ing nginggil punika kadapuk unsure ing cerkak yaiku…
28.  Biografi pengarang punika kalebet ing…
29.  webiaikiademBzet\ ….
30.  Klambi menawi diganti aksara jawa dadi ….
31.  Ditulung malah …., isine terusan paribasan iku aksara Jawane ….
32.   Kuburan kramat, yen ditulis aksara jawa ….
33.  wiluje= rwuh
Yen ditulis latin yaiku ….
34.  Tanda kang gunane kanggo ngowahi aksara urip (vocal) dadi aksara mati (konsonan) diarani…
35.  Aku maca Koran, yen ditulis jawa dadi ….
36.  Cerita kang isine kadadeyane sawijining papan diarani……
37.  Adigang adigung adiguna iku tegese….
38.  Ukara adhik ing tembung “Adhik dolanan motor-motoran”,
39.  Paribasan “gabah Sinawur”, tegese….
40.  Wiwit mau kok isih ngetung usuk. Cangkriman ngetung usuk maksude….
41.  Pasangan tembung kang tegese padha yaiku….
a.       Mukjizat – musibah.                          d. Ombak – jisim.
b.      Keconggah – ngungun.                     e. samadya – setengah.
c.       Pangeram- eram- trajange.
42.  Cangkriman “sega sakepel dirubung tinggi” batangane yaiku….
a.       Jambu.                         c. Manggis.
b.      Salak.                          d. Palem.
c.       Jeruk.
43.  Ing ngisor iki kang kalebu tembung ancer-ancer yaiku….
44.  “Kebo lunga menyang kebonan” Manawa katulis jawa……..
45.  bpkNe[mBrwuhskk[nT/o
II. Isinen cecek ing ngisor kanthi bener.
46.  Sebutna 3 kang mbedakake tembang lan geguritan!
47.  Ukara ing ngisor iki benerna nganggo basa krama manut unggah-ungguh basa sing bener.
a.       Aku mulih saka sekolah, ora let suwe bapak teka saka kantor.
b.      Panjenengan tangi pukul pinten.
48.  Sebutna papat wae kang kawujud cerita rakyat (judule)!
49.  m/[konhm=ktSe[kolhjmHeneee[mHsuk¿,nlikm/tinitukusºbini=pºptnK=fiknCnim/[to[noafi[nk=cili[kF[wk¿
Salinen tulisan ing dhuwur iku kanggo latin!
50.  Apa kang diarani:
a.       Guru wilangan!
b.      Guru gatra!
c.       Guru lagu!

Tidak ada komentar: