UPDATE

Jumat, Juni 01, 2012

KUNCI JAWABAN PADHA SENENG BASA JAWA KELAS VIII SMP


KUNCI JAWABAN
PADHA SENENG BASA JAWA
KELAS VIII SMP

 
Wulangan 1
Gladhen 1
1.             a.             Menawi badhe ngemah-emahaken putra-putrinipun (pados mantu)
b.       Tiyang Jawi punika menawi badhe ngemah-emahaken putra-putrinipun tiyang sepuh raket ing budaya (adad)
c.       Wiji – lare punika sae punapa awon
d.      Tiyang sepuh (trah / turunan)
e.      Kelakuan tindak-tanduk
2.             Paragraf 1.              Bebrayan mboten gampil
Paragraf 2. Bibit, bebet, bobot, kaserat dening mas Ngabehi Sudirohusodo
Paragraf 3. Tujuan bibit, bebet, bobot, supados ing tembe saged mulya
Paragraf 4. Menawari badhe milih jodho kedah teliti saestu
Paragraf 5. Bibit, bebet, bobot, saged kangge nambahi kawruh ing jaman samenika
3.             a.             Bebrayan ingkang taksik nyepeng bibit, bebet, bobot, sampun katinggalan jaman,
          b.      Bebrayan adhedhasar bibit, bebet, bobot namung kangge suri tuladha supaya, mboten ngremehaken tiyang jejodhohan
4.      Kula kinten bibit, bebet, bobot punika taksih perlu ing jaman samenika, amarga menawi badhe bebrayan punika kedah dipun etang kanthi rumit.

Gladhen 2
1.             a.             Aleman à              seneng dialem
                b.             Jaranan à              tetironing jaran
c.    Ayakan à               piranti kanggo
d.   Bathikane à sing mbathik
e.   Pincangan à ethok-ethok
2.             a.             Wutuhan à isih wutuh
b.      Sabukan à nganggo
c.       Wayangan à nanggap wayang
d.      Sabrangan à panggonan kanggo
e.      Mutungan à gampang mutung

Gladhen 3
1.             -               Kamardikan Indonesia binerkahan Gusti
-        Tujuan kamardikan Indonesia ndadosaken masyarakat adil lan makmur
-        Mugi-mugi Indonesia tansah ayem, tentrem adil lan makmur lan adhedhasar Pancasila
2.             -               Sumangga
3.             -               Sumangga

Gladhen 4
Maleman
Dhek wingi biyung menyang pasar arep tetuku kanggo maleman, ana kobis, iwak, malah olehe tuku pitik nganti papat. Pitik mau sing kanggo maleman wis telu. Aku sing seneng, bakal mangan enak, bakal mangan nganggo lawuh iwak pitik. Pitik mau dibelehake marang Pak Modin. Pitik sing wis mati mau dhisike digrujug nganggo wedang umob mula gampang dibuti wulune. Kae pitike saiki lagi dibubuti yu Suminem, ah melas pitike.
                   Wong sing seneng, pitik sing cilik, dibeleh. Upama maleman iku tanpa iwak pitik, apa ora kena, ta.
                   Yen maleman mesthi mbeleh pitik, upaya ora mbeleh pitik apa ora kena. Tradisi iku kudu diowahi.

Gladhen 5
Conto Serat ulem wiwahan
                   Kairing sagunging pahargyan.
                   Nuwun, kula ngaturi uninga, menawi tanpa alangan satunggal / punapa, benjing dinten Minggu legi 26 September 2008, kula badhe ngemah-emahaken anak kula estri nama.
Rr. Hastuti
Kadhaup
R.B. Joko Pekik Daryono
                   Putranipun Bapak Gunakarya ing Purwokerto, wondene ijab paningkahipun kapanggih ing griya kula kampung Jln. Pemuda No. 1 Rembang.
                   Ingkang punika, menawi ndadosaken dhanganing penggalih benjing dinten Minggu Legi, kasebat ing nginggil wanci tabuh 09.00 WIB enjing. Panjenengan sekaliyan kula suwun rawuh ing griya kula, keperenga paring berkah pangestu wilujeng dhumateng anak kula penganten kakalih sumrambah ing sadayanipun.
                   Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kala mangga rawuh Panjenengan sekaliyan.

Rembang, 10 September 2008
Saking kula Sakaluwarga


Jayadikara


Gladhen 6
1.      a.      Isi cilik                                                                                  f.              Sing paling ditresnani
b.      Ethok-ethok (tetironing)                                                   g.             Njupuk anake wong
c.      Saka ngendi tekane                                                           h.            Sing anggone mupu
d.      Sing seneng dialem                                                            i.              Sing anggone nemu
e.      Bojone anake                                                                     j.             Gunung sing cilik
2.      -        Anak bojo                                            anak ningrat
-        anak putu                                            anak bidak pedarakan
-        anakan                                 anak dara
-        Anak bolong                        anak nak ndherek
-        anak jadah                                          anak lungse
3.      -

Gladhen 7
1.      a.      Amarga garwanipun badhe dipun rebat Prabu Gupala
b.      -            Baginipun mboten wonten ingkang kiat mbopong
-            Bandung ilang saking bobonganipun Prabu Damarmaya
-            Bandung disabetake Prabu Gupala tetep utuh
c.     Inggih saged. Tanganipun Prabu Gupala dipun untir ngantos tugel, lan Prabu Gupala dipun banting pecah polonipun dipun buwang ngidul dados Gunung Kapur.
d.     Rayinipun Prabu Gupala
e.     Nyepatani Roro Jonggrang dados Watu (reca)
2.      Para Damarmaya           à Wicaksana, sabar
         Bandung                                       à Mbalani sing bener
         Rara Jonggrang                            à Ora Belem digarwa mungsuh
3.      Wong umuk bakal cilaka
Wong sabar iku luhur budine
Garwa kudu setya marang garwane

Wulangan 2
Gladhen 1
1.      a.      Iklan obat kukul
b.      Sabun wong mesthi duwe kukul
c.      -            Pangowahan hormon yen arep menstruasi
         -            Kaluwihan kelenjar
d.      -            Perlu perawatan khusus
         -            Ngunjuk APC Complex, Formula APC + Vitamin
e.      -            Chainese store toko obat apotek
2.      Menawi badhe ngilangi kukul kedah saking nglebet
3.      Inggih. Amargi ngantos sapunika kukul punika taksih dados masalah trumprap remaja

Gladhen 2
1.      a.      Tiyang enem lan sepuh
b.      Ngrisak Generasi Penerus
c.       Setuju sanget, awit punika ingkang ndadosaken risaking Generasi
d.      Narkotika lan obat-obat terlarang
e.      Sampun, Sedaya siswa Kelas VII – IX dipun klompokaken wonten Aula. Sekolah ndhatengaken polisi petugas pembrantas Narkoba
2.      -     Sumangga
3.      -     Sumangga
Gladhen 3
1.      Padhang jagade                                                                                           6.             Rupak donyane
2.      Jembar segarane                                                                                         7.             Tipis lambene
3.      Abang kupinge                                                                                             8.             Dawa ususe
4.      Dawa tangane                                                                                              9.             Amba jangkahe
5.      Rupak jagade                                                                                               10.           Entek atine

Gladhen 4
1.      a.   Ana ing desa badran
b.   Wignya suling
c.    Gawe dhewe, saka pring wuluh
d.   Esuk, sore, awan lan bengi
e.   Padha senang kabeh.
2.      Pak Wignya
Pak Wignya omahe ing desa badran, saka kutha Salatiga watara telung kilo. Jenenge mono Wignya taruna, nanging amarga dhemen nyuling, wong-wong yen nyeluk Wignya suling.
Sulinge Pak Wignya ora weton toko, nanging anggone gawe dhewe. Sing digawe pring wuluh, dibolongi, sanajan mangkonoa, yen sing nyuling Pak Wignya linga kapenak dirungokake, yen nyuling Pak Wignya ora nganggo wayah, esuk, awan, sore utawa bengi.
Ewadene tangga-tanggane ora ana sing nggresula, ora ana sing rumangsa kebudegen malah pada seneng ngrungokake. Aku dhewe wis nyoba bola-bali ora isa.

Gladhen 5
Priksanana conto nginggil

Gladhen 6
1.      Tanduran kang siniram banyu udan bakal thukul subur, lan migunani kang wong urip.
2.      Aja seneng negori uwit, supaya ora padha longsor
3.      Wusanane bakal banjir, yen ketiga larang banyu
4.      Pangerten iku perlu banget flora lan fauna kapan bae migunani banget.


Wulangan 3
Gladhen 1
1.      a.   Kedah saged nyithak manungsa-manungsa trampil
b.       Dereng, amargi ngantos samenika kathah pendidikan ingkang dereng siap pakai.
c.       Lowongan pakaryan mboten wonten
d.      Kedah dipun jumbuhaken kaliyan lingkungan
e.      Tanggel jawab kita sedaya
2.      Pendidikan ing Indonesia durung bisa ngasilake manungsa-manungsa siap pakai
Kapinteran, kepribadian dadi tanggung jawab kita sedaya

Gladhen 2
1.      Nyaron bumbung à     cengklungen (angklung)
2.      Mrica kecut à sauni-unimu (wuni)
3.      Balung krambil à ethok-ethok (bathok)
4.      Sarung jagung à bobot timbang (klobot)
5.      Mentil kacang à mbesengut (besengut)
6.      Nglemah bengkah à nyela-nyela (ngela)
7.      Ngrokok candhak à neges-neges (tegesan)
8.      Balung jagung à janggelan (janggel)
9.      Witing klapa à salaganipun (glugu)
10.    Wohing aren à welingku (kolang kaling)

Gladhen 3
Anak                       :               ”Sugeng santo, Pak!”
Bapak     :               ”Hiya, hiya, nak, renca ana apa?”
Anak                       :               ”Dalam ngaturaken serat, saking sekolah kagem bapak, mbok bilih undangan rapat, Pak!”
Bapak     :               ”Hiya, hiya tak wacane!”
Anak                       :               ”.........................................”
Bapak     :               ”........................................”

Gladhen 4
1.      -
2.      a.   Mas, Panjenengan ditimbali bapak
b.       -, sumangga
c.       -, sumangga
d.      -, sumangga
e.      -, sumangga

Gladhen 5
1.      Ngaca iku bisa ndeleng endahing pribadi lan bisa mengerti sapa ta sajatine aku, kowe lan apa sing kok sedya
2.      Wiwit esuk nganti bengi kaping pira awake dhewe pada ngaca. Apa bae sing bisa dideleng yen padha ngaca njanba, ujur, jiwa lan ragane. Banjur pada weruh sapa ta aku kowe lan apa bae sing bakal ndak tindakake?

Gladhen 6
Macanan
Awan-awan Tarja dolan menyang omahe Tarman. Tarman lagi bae bubar mangan. Man, Man, kowe lagi apa, Man? Yen nganggur ayo padha dolanan, dolanan apa Ja?. Ayo padha jaranan. Ah, emoh, Ja, panas-panas teka jaranan. Mengko aku disrengeni, yen macanan aku hiya gelem. Hiya, apa padha macanan, Nanging aku macane, ya.
Hiya, yen kowe macane aku uwonge. Yen ora salah, uwonge selikur, uwonge krikil iki bae, lo, Ja. Wis ayu Man. Nanging aja nakalan, lo. Bocah loro mau nuli padha macanan, Tarja bola-bali pijer kalah bae, atine nganti jengkel calathune: Man, uwis, man uwis, saiki wis sore, ayo padha bubar, aku arep resik-resik.
                   Resik-resik apa ta Ja?. Yen sore aku nyaponi kene iki karo ngiseni lampu. Gaweyanku yen sore, ngeseni kolah, Ja, wis ya, Ja, aku dak mulih.
Daknyana, uwis nyata, dhemen nyikara, jaran nyepak arep nyoba, arep nyonto, gelem nyunggi. Uwis nyrempet, guneman nylekit ngajak, nylulupi.

Gladhen 7
Priksani kaca 40

Gladhen 8
1.      Ratune utama, patihe becik, lan rakyate hiya becik nanging wong ala saya akeh kang ngganggu wong sanagara, mula ing ngendi-endi akeh musibah.
2.     

Wulangan 4
Gladhen 1
1.      a.   Dinten suka panarimah (dinten atur panuwun = dinten Pamuji syukur)
b.   Tiyang Amerika
c.    Tandhanipun anak, putu, buyut dinten punika sami wangsul dhateng dalemipun
d.   Dinten Kemis, pungkasanipun wulan Nopember
e.   Sami kaliyan dinten atur panuwun sabibaripun panen
2.      Cocok, amargi, kita kedah matur panuwun dhateng gusti awit sampun maringi panenan ingkang sae.
3.      -

Gladhen 2
1.      a.   Listrik mlebu desa
b.   Guru lan muride
c.    Lare sekolah ketingal saya sregep sinau
d.   Lampu senthir kurang padhang
e.   Lare sinau saya sregep, gampil pados hiburan, ngagampangaken pedamelan
2.      -

Gladhen 3
a.      Talingan                                                        i.              Mudhut priksa
b.      Dhagu                                                            j.             Siram
c.      Jangga                                                           k.             Gesang
d.      Sruwal                                                            l.              Krama
e.      Ageman                                                         m.            Yuswa
f.       Tindak                                                           n.            Nitih
g.      Kejod                                                                            o.            Ngunjuk
h.      Kersa                                                                             p.            Soca

Gladhen 4
1.      a.   Suku kula sakit
         b.   Panjenengan suku punapa
2.      a.   Iki wulu apa?
         b.   Tembung basa yen diwulu unine kepriye?
3.      a.   Ibu golek temu ing kebon kana
         b.   Barangmu sing ilang wis ketemu?
4.      a.   Karpov pemain catur saka Rusia.
         b.   Pemerintah menehi undhang-undhang catur warga
5.      a.   Sapa asmame aji Majapahit kang pungkasan
         b.   Omah iki aji pira?
6.      a.   Saka iki digawe ing Semarang
         b.   Kowe saka ngendi?
7.      a.   Anggonmu ngukur jujul, lo Fi!
         b.   Iki jujul rong ewu?
8.      a.   Sapa tawa dagangan kae?
         b.   Aku njaluk banyu tawa
9.      a.   Kula sampun tanduk
         b.   Sampun ngendika mekaten, Pak!
10.    a.   Beton iki empuk banget!
         b.   Beton tembok iki pasire dudu pasir munthilan.
Gladhen 5
1.      Kaya, kados                                                                                  6.             Menang
2.      Kewan                                                                                                           7.             Kalah
3.      Layang                                                                                                           8.             Banget
4.      Papan kanggo tapa                                                                      9.             Banjur
5.      Alas

Gladhen 6
1.      a.   Kresna, Arjuna
b.       Arjuna, amargi kedah mungsuh kaliyan rohanipun inggih punika karm
c.       -            Rumeksa, setya marang bumi kelairane
-        Setya tuhu dhateng janji
-        Tumindak ing bebener lan adil
2.      Perang mbelani bebener punika mulya, lan tumindaka apa bae kang wicaksana.

Gladhen 7
1.      Kop serat, tanggal serat tinulis, nomer, bab punapa alamat nawala, adangiyah pambuka, sursa basa wasana basa, paprenahan, tapak asma, asma terang.
2.     
3.     

Gladhen 8
1.      Ing pasamuan wong kudu becik, senajan wis tenata yen ora ngerti empan papan iku ala banget
2.      Yen nggugu karepe dhewe iku manungsa sing ora ngerti ing tata krama
3.      Wong bodho iku lumrah seneng omong, omongane nglantur rana rene, sing pinter mung meneng ethok-ethok mbodhoni.Wulangan 5

Gladhen 1
1.      a.   Kagungn putra tiga, inggih punika Anjani, Guwarsa, Guwarsi
b.   Rebutan cupuk manik Astagina
c.    Dados reca lan katendhang dhawah ing alas Danaka
d.   Kedah tapa
2.      Resi Gotama kagungn putr telu yiku Anjni, Guwarsa, ln Guwarsi. Garwane Resi Gotama yaiku Dewi Windradi kgungan ”pacar gelap” yaiku Bathara Surya nyilihi Cupuk Manik Astagina wujude kaca utaw cermin, lan bisa ndeleng mobah musiking jagad lan diwenehake Anjani. Adhi-adhine kepengin nyilih namun Anjani ora pareng, banjur dadi regejegn. Resi Gotama takon marang Dewi Windradi sapa sing maringi Cupu Manik iku nanging Dewi Windradi meneng bae banjur disabda dadi Watu (reca).
3.      -

Gladhen 2
Sumangga katindakaken
Gladhen 3
1.      a.   Amargi alas-alas sami dipun gundhuli
         b.   -               Mandhalawang, kabupaten Garut Jawa Kulon
                                -               Sidoarjo, Tulungagung, Bojonegoro Jawa Wetan, Jakarta lan Surabaya
         c.    Kathah tiyang mboten mengertos ginanipun alas
         d.   Pamarentah lan kita sedaya
         e.   Kedah nanem wit-witan, mboten ngethoki wit, mboten mbucal wuh ing kalen.
2.      -

Gladhen 4
Karangan (Sumangga)

Gladhen 5
1.      Kolang-kaling                                                                               6.             Teka-teka
2.      Mangar-mangar                                                                            7.             Ala-ala
3.      Wira-wiri                                                                                        8.             Kelap-kelip
4.      Gedhe-gedhe                                                                              9.             Tutur-tuturane
5.      Suwe-suwe                                                                                   10.           Bengi-bengi


Wulangan 6

Gladhen 1
1.      a.   Amerika
b.      Banyuwangen Beksan Remo, Beksan Gaya Surakarta, Yogyakrta topeng dll
c.       Beksan Banyumasan, Yogya, Solo, dll
d.      Garwanipun Karen Elisabeth
e.      Tiyang manca gandrung dhateng kabudayan Jawi tiyang Jawa kesupen dhateng kabudayanipun
2.      Supados tiyng Jawi tansah ngleluri kabudayanipun piyambak

Gladhen 3
Mancing
Din, Din, ayo padha mancing, Din! Ayo Min, entenana dhisik ya, aku ndak njupuk pancing dhisik, wis ayo Min. Ngati-ati lo, Din mudhun jurang, dalane lunyu.
Wah. Din kaline kathik rada banjir. O, Min kepisku keri, kepriye iku mengko yen aku oleh iwak.
Kuwe gampang bae, Din mengko yen kowe oleh, dicampur bae ing kepisku kene. Hiya yen mengkono, anu Min, aku ndak mancing ing kene bae, kowe ing pinggit kana kae.
Hiya, Din, sing ngati-ati ya, adhuh cilaka aku Din, pancingku ilang, kenure pedhot kirane iki digeret iwak badher utawa tageh.
Ah, kojur aku, Min, pancingku ilang, kenurku entek, walesanku tugel mung kari separo.
Kae lo, keli kampul-kampul, wis, Din uwis ayo padha mulih bae, pancen hiya begjaku uga begjamu, arep lwuh iwak ora sida.

Gladhen 4
1.      a.   Uwis budheg isih ngeweh
b.      Isih bocah pikire
c.       Aja nglamun mengko nangis
d.      Kendele kendel ning ala
e.      Kita berjuang demen merdika
f.       Pinter ngutil iku sarak
g.      Ngiwi-iwi ora gumun
h.      Bocah wedok sing ngti-ati
i.       Luwih becik sing prasaja
j.       Lungguh jejer kiwa tengen

Gladhen 6
1.      a.   Sarakit                                                                     e.            Sabrayat
b.   Sajodho                                                                  f.              Satangkep
c.    Sakepel                                                                  g.             Sapasang
d.   Sagagrapan                                                            h.            Sekaliyan
2.      a.   Ndregil                                                                    d.            Kakon
         b.   Alum                                                                                       e.            Kodo
         c.    Tamu

Gladhen 7
1.      Rama – Wicaksana, sabar, berbudi bawalaksana setya marang garwa
Wibisana – Tresna marang sedulur, tanah wutah getihe mbelani bebener
2.     Wulangan 7

Gladhen 1
1.             a.             Ngerit enceng gondhok ing kali
b.   Kanca-knca ngajak-ajak Sardi
c.    Eichimia crassipes soln
d.   Kali, danau
e.   Bahan baku mebel, kaya meja, kursi lan liya-liyane
2.             Enceng gondhok, barang speele, bisa dadi barang mebel sing regane larang

Gladhen 4
1.      Saben panggonan iku duwe aturan dhewe-dhewe
2.      Sugih sawah
3.      Kokehan omong ora ana nyatane
4.      Njagakake kang durung mesthi
5.      Njagake / ngenteni barang sing mokal


Gladhen 6
1.      Empu Baradhah – Wicaksana, nasis ing cara
2.      a.   Aja seneng gawe sengsarane wong liy
b.   Aja seneng yen wong liya lgi susah
c.    Bebrayan iku dhasar tresna-tinresnan


Wulangan 8

Gladhen 1
1.             a.             Amargi lawangipun kathah sanget
b.   Nalika walandi nguwasani Jawa Tengah
c.    Amargi dipun anggep kathah roh-roh pejuang ingkang manggen ing ngriku
d.   Mboten nate
e.   Gedung moseum Mandhala Bati, Pasar Bulu, Greja Katedral, Mis Perdamaian lly.
2.             Lawang Sewu lawangipun kathah sanget, singup lan medeni luwih-luwih ing wayah bengi

Gladhen 2
1.             a.             Awan-awan                                                            d.            Wega-wige
                b.             Lemu-lemu                                                                            e.            Alon-alon
                c.             Ngolah-ngaleh
2.             a.             Aja wira-wiri ana kene!
b.   Putrane Pak Dhe wis gedhe-gedhe
c.    Bengi-bengi aja lunga
d.   Kena apa raimu mangar-mangar
e.   Bocah iku ngel tutur-tuturane
f.    Sapi iki dol-dolane angel
g.   Mangana njupuk dhewe-dhewe
h.   Kelip-kelip lampu apa memedi
i.    Garapen sabisa-bisamu
j.    Kenapa teka-teka nangis
k.   Al-ala aku iki turuning kraton
l.    Ayo mangan aja isin-isin
m.  Suwe-suwe omonganmu nyengit
n.   Lungguhmu aja ngolah-ngaleh
o.   Kadadeyan daya iku werna-werna

Gladhen 4
1.             a.             Saka atine dhewe
b.   Pribadhine dhewe
c.    Nggegirisi banget
d.   Apa kowe melu gawe banjir uga?
e.   Gusti Allah
2.             -
Gladhen 6
1.             a.             Ngupadi toya amerta
b.   Dipun unjuk supados digdaya (mboten saged pejah)
c.    Banas, bogem, menor, mawar, andhul, angsana, lly
d.      Bengengening kembang ngisep sarining sekar lir pendah tangising Sang Dyah Kaswasih kepencut dening sang sena
2.             Jujur, manut pituturing guru, gegayuhanipun kenceng mboten wedi rekasa
3.             a.             Kedah mnut dhateng guru
b.   Menawi gadhah gegayuhan kedah teteg
c.    Kepengin aja wedi rekasa


Wulangan 9

Gladhen 1
1.             a.             Wonten acara guru basa Jawa
b.   Dhateng Teluk Penyu
c.    Guru SMA lan wartawan
d.      Sepisan ngirim cerkak 10 judul dipun kirim wonten koran-koran nanging mboten wonten ingkang dipun mot
e.      Yati saged dados penulis kondhang
2.             -

Gladhen 3
1.             a.             Mangana sawarege                                                               f.              Kresna triwikrama sagunung gedhene
b.   Aku mlaku-mlaku sasayahe                                  g.             Sangarepe gedung joang kantor walikota
c.    Rege tali sameter pira?                                                         h.            Pira regane sawo sekilo?
d.   Pak Dhe adol omah sategale                                               i.              Aku nunggal saprovinsi karo bojoku
e.   Wong sakampung podho flu                                                j.             Dawane dalan iki durung saukuran dalan gedhe
2.             a.             Sakojur
b.   Saomah
c.    Satusan
d.   Sewu (saewu)
e.   Sagunung

Gladhen 4
1.             a.             Kana dolanan ing pasuketan                                               f.              Ayo padha jaranan
b.   Tukua tempe buntelan bae                                 g.             Mung dolan cedhak bae montoran
c.    Aja dolan karo bocah neson                                               h.            Iki gambarane sapa?
d.   Kere kae pincangn kareben diwelasi i.              Bareng bijine apik Sardi jogedan
e.   Bocah loro kuwi wusanane bantingan

Gladhen 6
1.             a.             1.             Sang nata lelana ing taman                  d.            1.             Koja aja lunga adoh!
                                2.             Aku mrelokake barang iki                                    2.             Juwita ora kena lung saiki!
                                3.             Pakryan bpakku misymina                                    3.             Becik ora kok tindakake ya!
                b.             1.             Aku jupukna wedang                                           b.             1.             Mbak ya aja bocah kuwi Fui!
                                2.             Uwuh-uwuh iki jupukna!                                     2.             Muga-muga aku lulus ujian
                                3.             Klambi iki jupuken                                                                3.             Panyuwunku supaya aku wicaksana
                c.             1.             Kepriye kabare saiki!                                            c.             1.             Kayu apa rasane buah naga!
                                2.             Apa sida tindak Jakarta                                        2.             Saiba larane bocah kuwi
                                3.             Genea kowe dolan bae!                                      3.             Sawise dikandhni saiki wis mendha
2.             a.             Aku njaluk warh ya!                                                              g.             Kula badhe sowan eyang
b.   Kula nyuwun warah, nggih!                                 h.            Aku ngundang kancaku
c.    Bapak mundhut priksa                                                         i.              Dalem ngaturi rawoh, Ibu
d.   Kapan kowe teka?                                                 j.             Bapak nimbali dalem?
e.   Kula napa sampeyan dhateng?                            k.             Aku lunga pasar
f.    Kala punapa panjenengan rawuh                      l.              Simbah tindak pasar.

Gladhen 8
1.      Nyariosaken nalika alit dipun tuntun, dipun pituturi tiyang sepuh, menawi dados murid dipun tuntun guru


Wulangan 10
Gladhen 1
1.             a.             Niwatakawaca
b.   Arjuna, supados dewa maringi adil, Pandhawa kaleh main dhadhu lan kedah kesah 12 taun
c.    Bathara Indra memba resi
d.   Resi Padya
e.   Panggenan tenggak
2.             Nggambarake, yen manungsa iku kepengin mulya kudu wani rekasa dhisik
3.             -               Aja ngumukake kapinteran
-     Yen kepengin mulya kudu wani rekasa
-     Dadiya wong kang seneng mbiyantu marang sapa bae sing mbutuhake

Gladhen 3
1.             Bathok                                                                    6.             Weling
2.             Janggel                                                                   7.             Peniti
3.             Meri                                                                                         8.             Tik (ketik)
4.             Nela                                                                                        9.             Bacem
5.             Warung                                                                   10.           Wuni

Gladhen 4
1.             a.             Pukul 12.45
b.   Lare nata pirantinipun
c.    Katon peteng
d.   Wonten tenahing ara-ara
e.   Supraanyana supados adus
Gladhen 6
1.             a.             Alengkadiraja
b.   Tiga         -               Kumbakrna (buta gedhe)
                       -               Sarpakenaka (rai buta wedok)
                       -               Gunawan W (satriya bagus)


Wulangan 11

Gladhen 1
1.             a.             Temu, dlingo, bengle, adas – lan liya liyane
b.   Beras kencur, wejahan, galiyan singset lly
c.    Reginipun mirah, lan alami
d.   Rawaian, lan paseduluran
e.   Nyonya Meneer, Jamu Jago, Jamu Leo, Air Mancur lly

Gladhen 3
1.             Nuku, nulis, nakoni                                                                              5.             Sumurup, sumugih
2.             Digawa, disilih, digambar                                                     6.             Jelerit, jeledhor
Dakgawa, daksilih, dakgambar                                   7.             Serempal, ceruwil
Kogawa, kosilih, kogambar                                                         8.             Saparo, saomah
3.             Ngaku, kpurua, diwening kapitunan
4.             Tinekuk, sinawang

Gladhen 4
1.             a.             Naga sari                                                                 d.            Bima Sekti
b.   Sida Mukti                                                                               e.            Pager bata
c.    Kodhok ngorek
2.             a.             Dadi atine              à dipikirake
b.   Entek atiku à trataban
c.    Mbukak tangan à njaluk
d.   Mara tangan à nglarani
e.   Ketiban tangan à dilarani

Gladhen 5
1.             a.             Paseduluran ingkang sae ngantos dumugi delahan
b.   Sampun gampil dipun du ing liyan
c.    Katresnan sejati dumugi pungkasning gesang
2.      Prabu Dasarata duwe mitra yaiku Manuk Jatyu, nalik Dewi Sint didhusta Rahwana, Jatayu ngrebut nganti direwangi toh pati. Prabu Rama lan Lesmana ketemu Jatayu kang meh mati amarga ngrebut Dewi Sinta.

Gladhen 7
1.      Aja seneng ngumukake panguasane
2.      Aja seneng nyoba kadigdayane wong liya
3.      Wong kang ngalah ora merga salah
4.      Golekana darma samangsa isih ana kalonggaran
5.      Wong kang gawe becik mesthi ngundhuh kabecikan

Kompetensi
A
1.             a                              6.             d                              11.           b                              16.           b                              21.           b                              26.                a
2.             c                              7.             a                              12.           d                              17.           b                              22.           a                              27.                d
3.             d                              8.             c                              13.           a                              18.           c                              23.           c                              28.                a
4.             b                              9.             c                              14.           c                              19.           b                              24.           d                              29.                d
5.             b                              10.           a                              15.           b                              20.           d                              25.           c                              30.                b

31.           b                              36.           c
32.           c                              37.           d
33.           b                              38.           b
34.           a                              39.           a
35.           d                              40.           a

B.
1.             -               Satata basa
-     Adangiyah
-     Purwaka
-     Surasa basa
-     Panutup
-     Titimangsa
-     Paprenahan
-     Tapak asma
-     Asma terang****************************************************************************

Tidak ada komentar: